Friday, February 26, 2021     Login
 קישורים
 העברה שחף מנב"ס
העברת קבוצות לימוד מ"שחף" למנב"ס
שלב א   - בדיקת נתונים
1.      בשלב זה נבדוק אם כל המידע הוזן למערכת השעות.
a.       תהליך הבדיקה נתוני מורים
                                                               i.      לבחור באפשרות טבלאות בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות מורים בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל המורים הרשומים בתוכנת "שחף" ליד כל מורה נמצא את הפריטים שנקלטו עבורו.
                                                             iv.      עוברים על רשימת המורים ומשלימים לכל מורה את
1.       מספר תעודת הזהות
2.       מספר מנב"ס – מספר זהה למספר הזהות ( 9 ספרות).
                                                              v.      מורים בלי מספר זהות יגרמו לשגיאה בהעברת קבוצות הלימוד למנב"ס.
                                                             vi.      מורים חדשים שנרשמו במערכת "שחף" חייבים לרשום אותם גם במנב"ס.
b.      תהליך בדיקת נתוני כיתות
                                                               i.      לבחור באפשרות טבלאות בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות כיתות בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל הכיתות הרשומות בתוכנת "שחף" ליד כל כיתה נמצא את הפריטים שנקלטו עבורה.
                                                             iv.      עוברים על רשימת הכיתות ומשלימים לכל כיתה את
1.       שם השכבה
2.       מספר מנב"ס – מספרי הכיתות נקבעים לפי המפתח הבא:
a.        0701 כיתה ז1
b.        1203 כיתה יב3
                                                                                                                                       i.      שתי הספרות הראשונות מיצגות את השכבה שתי הספרות האחרונות מיגות את מספר הכיתה בשכבה.
                                                              v.      כיתות בלי מספר מנב"ס יגרמו לשגיאה בהעברת קבוצות הלימוד למנב"ס.
                                                             vi.      כיתות חדשות שנרשמו במערכת "שחף" חייבים לרשום אותם גם במנב"ס.
c.       תהליך בדיקת נתוני כיתות
                                                               i.      לבחור באפשרות טבלאות בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות מקצועות בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל המקצועות הרשומים בתוכנת "שחף" ליד כל מקצוע  נמצא את הפריטים שנקלטו עבורו.
                                                             iv.      עוברים על רשימת המקצועות  ומשלימים לכל מקצוע את
1.       מספר מנב"ס – מספר מקצוע מגיע מהמנב"ס חייבים לקבל ממערכת המנב"ס את מספרי המקצוע. מספר מקצוע הוא מספר המורכב מ 3 ספרות .
a.        אם יצרתם במערכת שעות מקצוע לימוד חדש חייבים להוסיף את המקצוע גם במנב"ס ולקבל את מספר המנב"ס שנקבע לאותו מקצוע.
                                                              v.      מקצועות בלי מספרי מנב"ס יגרמו לשגיאה בהעברת קבוצות הלימוד למנב"ס.
d.        תהליך בדיקת נתוני חדרים – רק לבתי ספר שמנהלים מערכת חדרים עם המערכת.
                                                               i.      לבחור באפשרות טבלאות בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות חדרים בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל החדרים הרשומים בתוכנת "שחף" ליד כל חדר נמצא את הפריטים שנקלטו עבורו.
                                                             iv.      עוברים על רשימת החדרים  ומשלימים לכל חדר את
1.       מספר מנב"ס – מספר חדר נקבע באופן שרירותי ע"י בית הספר.
a.        המספר צריך להיות מספר המורכב מ – 6 .
 
2.      ייצור מספרי קבוצות לימוד – תוכנת "שחף" מסוגלת ליצור את מספרי קבוצות הלימוד עבור כל קבוצות הלימוד שהוגדרו בגיליון, יצור של מספרי קבוצות הלימוד יחסוך ממפעיל המנב"ס את שלב הקמת קבוצות הלימוד.
a.       תהליך יצור מספרי מנב"ס לקבוצות לימוד
                                                               i.      לבחור באפשרות מנב"ס בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות הגדרת מספרי קבוצות לימוד בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל קבוצות הלימוד שהוגדרו בגיליון לימודים.
                                                             iv.      בוחרים באפשרות ליצר מספרים .
1.       בחירה זו תציג מספרי מנב"ס ליד כל קבוצת לימוד, מספר זה מורכב מ
a.        שתי ספרות שמאליות – שכבת הלימוד של קבוצץ הלימוד (07 לשכבה ז )
b.        3 ספרות הבאות מיצגות את מספר המנב"ש של מקצוע הלימוד.
c.        3 הספרות הבאות מיצגות את השורה במקבץ הלומד את אותו מקצוע.
2.       במקרים ויש שגיאות ביצירת מספרי המנב"ס לקבוצות הלימוד תופיע רשימה של כל השגיאות , השגיאות יהיו כתוצאה של:
a.        אין למורה שמלמד את הקבוצה מספר מנב"ס – ת"ז.
b.        אין למקצוע הלימוד מספר מנב"ס או שגיאה במספר שנקבע.
c.        כיתת הלימוד לא הוגדרה או מספר המנב"ס של הכיתה לא נכון.
3.       במקרים ולא נקבע מורה שילמד את המקצוע ניתן להתעלם מהשגיאה ולהמשיך במהלך העברת מספרי קבוצות לימוד מ "שחף" למנב"ס.
b.      תהליך בדיקת תקינות מספרי מנב"ס לקבוצות לימוד
                                                               i.      לבחור באפשרות מנב"ס בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות הגדרת מספרי קבוצות לימוד בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים טבלה של כל קבוצות הלימוד שהוגדרו בגיליון לימודים.
                                                             iv.      בוחרים באפשרות לבדוק תקינות

1.       בחירה זו תפתח מסך שבו נמצאת רשימה של כל השגיאות ביצור מספרי המנב"ס .

 

  3.      שליחת מספרי קבוצות הלימוד למנב"ס – תוכנת "שחף" מיצרת 5 קבצים שמכילים מידע מתאים למעכת המנב"ס. קליטה של קבצים אלו למחשב המנב"ס פרושה הקמה של כל קבוצות הלימוד  במערכת המנב"ס.
a.        שלב א – יצירה של 5 קבצים במערכת "שחף".
                                                               i.      לבחור באפשרות מנב"ס בתפריט תוכנת "שחף"
                                                              ii.      לבחור באפשרות יצוא נתונים למנב"ס בתפריט שנפתח .
                                                            iii.      מקבלים את המסך שבו מזינים
1.       מזינים את סמל המוסד .
2.        מכניסים שנת לימוד 2011 ולא תאריך עיברי
3.       בוחרים את כל שכבות הלימוד
a.        במקרה ורוצים להעביר את כל קבוצות הלימוד מ"שחף" למנב"ס.
b.      במקרים ורוצים להעביר רק חלק מהשכבות בוחרים בהתאם.
                                                             iv.      הפעלת המרה של נתוני מנב"ס – אפשרות זו שמורה לבתי ספר שמנהלים שתי מערכות במשו"ב בבית ספר אחד. בתי ספר מסוג זה חייבים להגדיר את סמלי המוסד שקיבלו מהמשוב עבור כל חלק מבית הספר. הגדרץ סמלי המוסד נרשמת בטבלת המרות שנמצאת באפשרות מנב"ס .
                                                              v.      סנכרון מידע באתר אינטרנט – אפשרות זו מאפשרת לבתי ספר לשלוח את המערכות למערכת המשוב. אפשרות זו אפשרית רק לאחר הקמת אתר אינטרנט לבית הספר.
                                                             vi.      לחיצה על האפשרות יצוא תבקש לשמור קבצים במחשב העבודה. מומלץ לשמור בספריה חדשה. הקבצים שהמערכת תיצר הם :
1.       Icon0702   - זה הוא קובץ מערכת השעות
2.       Icon0607   - זה הוא קובץ של כל קבוצות הלימוד שנוצרו
3.       Icon0605   - זה הוא קובץ כל הכיתות
4.       Icon0018   - זה הוא קובץ מקצועות – אין צורך להעביר למנב"ס
5.       Iconrooms   - זה הוא קובץ חדרים שמיועד למשו"ב – אין צורך להעביר למנב"ס.
                                                           vii.      לאחר יצירת הקבצים מעתיקים את שלושת הקבצים ל- diskOnKey   ומעבירים למחשב המנב"ס לתוך תיקיה <סמל מוסד>X:\mail\in\   כונן X הוא לדוגמה בלבד, חכול מאוד להיות שאצלכם במחשב הכונן הוא שונה.
 
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817